Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/lakesafarithailand.dk/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Dine rettigheder som kunde og generelle betingelser for bestilling

De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Floathouse Wijittra Co Ltd og kunder, der ønsker at købe et rejseprodukt hos Floathouse Wijittra Co Ltd.

Det kan du forvente af os:

A. At prisen omfatter hele Lake Safari Thailand-pakken

1. Den angivne pris er en totalpris, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og tillæg m.v.
2. Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette medføre en opkrævning af tillæg for enkeltværelse.

B. At du får afslag i prisen eller pengene tilbage såfremt vi er nødt til at aflyse turen eller ændre den væsentligt

1. Såfremt Floathouse Wijittra Co Ltd må aflyse turen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller.
2. Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har kunden ret til at modtage nedslag i prisen.
3. Er de af Floathouse Wijittra Co Ltd foretagne ændringer i rejseaftalen væsentlige, eller aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan kunden hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller deltage i en anden Lake Safari Thailand-tur efter eget valg, såfremt Floathouse Wijittra Co Ltd uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelse af meddelelse om ændringen, underrette Floathouse Wijittra Co Ltd om sit valg.

C. At du kan få dine penge tilbage, hvis du aflyser din tur – og jo før du giver besked, jo bedre

1. Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejsen kan turen afbestilles mod et gebyr på DKK 400,00 samt eventuelle udgifter der ved bestillingen er oplyst aldrig kan refunderes.
2. Ved afbestilling mere end 15-29 dage før afrejsen kan turen afbestilles mod et gebyr på 50% af den samlede pris samt eventuelle udgifter der ved bestillingen er oplyst aldrig kan refunderes.
3. Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejsen vil afbestillingsgebyret udgøre 100% af den samlede pris.

D. At du får pengene tilbage, hvis der skulle forekomme krigshandlinger, naturkatastrofer o.l. i nærheden af husbåden

1. Kunden kan vederlagsfrit afbestille en Lake Safari Thailand-turpakke, hvis der, inden for et tidsrum af 14 dage før turens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret med behørig hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet.
2. Den ansvarsfrie ret til afbestilling gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.
3. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder Floathouse Wijittra Co Ltd’s almindelige afbestillingsregler som anført under punkt F i kraft.

E. At du kan få afslag i prisen eller pengene tilbage, hvis der er noget er galt med den vare vi leverer

1. Det påhviler Floathouse Wijittra Co Ltd at gennemføre turen i overensstemmelse med aftalen.
2. Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt levering af turen, det være sig undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere over denne eller disse til en Floathouse Wijittra medarbejder, dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen.
3. Kunden skal så vidt muligt sikre sig dokumentation for at reklamationen er foretaget hos medarbejdere / repræsentanter og/eller underleverandører på stedet
4. Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister denne retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen, og rette krav mod Floathouse Wijittra Co Ltd som følge af manglen.
5. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er tur-pakken i øvrigt behæftet med mangler, som samlet medfører at formålet med turen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.
6. Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er Floathouse Wijittra Co Ltd forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse der svarer til den værdi, som den allerede leverede del af turen må antages at have haft for kunden. Kunden er desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til opsamlingspunktet uden udgifter for denne.
7. Tilbyder Floathouse Wijittra Co Ltd at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
8. Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og Floathouse Wijittra Co Ltd findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette.

Det forventer vi til gengæld af dig:

F. At du har orden i pas og papirer m.v. – og er sød og rar 😀

1. Kunden skal sørge for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer.
2. Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder på destinationen og optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den rejsende af Floathouse Wijittra Co Ltd eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse og således selv må sørge for transport tilbage til opsamlingspunkt samt de hermed afholdte udgifter. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger.
3. Har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser i punkterne B1-B2, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod Floathouse Wijittra, formidler eller underleverandører for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.
G. At du siger det til os hurtigst muligt, hvis du er ked af noget ved vores tur
1. Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (‘kompensation’) eller ulempegodtgørelse skal inden rimelig tid efter turens afslutning fremsættes over for Floathouse Wijittra Co Ltd.
2. Uanset hvad der for en konkret sag måtte blive betragtet som værende indenfor rimelig tid for indgivelse af krav som følge af mangelfuldt produkt, vil alle krav der indgives senere end 6 måneder fra det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel, ikke anses for at være indgivet rettidigt, og kunden vil derfor have mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel.

H. At hvis der opstår uenigheder vi ikke kan løse (det har vi endnu aldrig prøvet :-D), så løser vi også det

1. Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene skal henvises til Kongeriget Thaillands domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt thailandsk national ret, herunder de af Thailand implementerede eller ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner.

Gældende for reservationer modtaget efter 18. februar 2011 via www.lakesafarithailand.dk